Q&A: “How will I know my purpose on earth and what is my secret?”

YouTube Preview Image

QUESTION: “How will I know what I am to do on this earth – or what is my secret?”
Live Question & Answer session with Shaykh Abdulkerim el Kibrisi (qs), a khalifah of Shaykh Maulana Nazim el Kibrisi (qs)
Osmanli Dergahi – New York
February 2, 2012

naqshbandi, ottoman, naksibendi, hakkani, sufi, rumi, tariqa, whirling, whirling dervish, sama, meditation, shaykh nazim, qubrusi, haqqani, mahdi, islam, kuran, quran, kabbani, shaitan, adnan kabbani, hisham kabbani, dajjal, mawlawi, mevlevi, rufai, qadiri, darwinism, tarikat, khalifa, spiritual, mysticism, tasawwuf, ibn arabi, sheikh, shaykh, sheik, gazali, ijazah, tawhid, tashbih, tanzih, murid, disciple, hujwiri, ahwal, jazba, osmanli, haqqani, dargah, tekke, zawiya, zaouia, khanqah, waqf, chisti, jerrahi, attar, uwaysi, owasi, shadhili, hallaj, sunnah, said nursi, aqidah, mansur, sema, qawwali, dhikr, muraqaba, rabita, awliya, auliya, mawlid, maulid, qalandar, dervish, maqammat, makam, sharia, sufi, sufism, sohbet, sohba, chittick, hamza yusuf, yusuf  islam, zaid shakir, bayazid bastami, junayd baghdadi, wahdat al wujud, ubudiyya, prophet, futuhat, suhrawardi, adnan oktar, harun yahya