Prophet Muhammad (S)’s passing the secret of the Naksibendi way to Abu Bakr Siddiq (RA)

YouTube Preview Image

Prophet Muhammad (S)’s passing the secret of the Naksibendi way to Abu Bakr Siddiq (RA)

Shaykh Abdulkerim el Kibrisi (qs)

OSMANLI DERGAHI – New York
Excerpt from sohbet on February 2, 2012

naqshbandi, ottoman, naksibendi, hakkani, sufi, rumi, tariqa, whirling, whirling dervish, sama, meditation, shaykh nazim, qubrusi, haqqani, mahdi, islam, kuran, quran, kabbani, shaitan, adnan kabbani, hisham kabbani, dajjal, mawlawi, mevlevi, rufai, qadiri, darwinism, tarikat, khalifa, spiritual, mysticism, tasawwuf, ibn arabi, sheikh, shaykh, sheik, gazali, ijazah, tawhid, tashbih, tanzih, murid, disciple, hujwiri, ahwal, jazba, osmanli, haqqani, dargah, tekke, zawiya, zaouia, khanqah, waqf, chisti, jerrahi, attar, uwaysi, owasi, shadhili, hallaj, sunnah, said nursi, aqidah, mansur, sema, qawwali, dhikr, muraqaba, rabita, awliya, auliya, mawlid, maulid, qalandar, dervish, maqammat, makam, sharia, sufi, sufism, sohbet, sohba, chittick, hamza yusuf, yusuf  islam, zaid shakir, bayazid bastami, junayd baghdadi, wahdat al wujud, ubudiyya, prophet, futuhat, suhrawardi, adnan oktar, harun yahya